2019.04.22 Hétfő
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Álláshirdetés - Bóbita Napköziotthonos Óvoda - óvodavezető

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet a Bóbita Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakörének ellátására.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő

A vezetői megbízás határozott időre
2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:
Bóbita Napköziotthonos Óvoda 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodában szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratmásolatok
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program
 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:
Dr. Árvay István polgármester, 06-96-577-804

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje:
2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának hivatalos honlapja www.mosonmagyarovar.hu
 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • www.kozigallas.hu
Vissza