2020.01.26 Vasárnap
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Közigazgatási hirdetmények

Hirdetmény ÉPI/789-13/2019.

Iktatási szám: ÉPI/789-13/2019.                  .

Ügyintéző: Horváth Béla                   ÉTDR azonosító: 201900038798

                       

Tárgy: A Mosonmagyaróvár Éger utca hrsz.: 5251/5 számú ingatlanon építendő bemutató és kereskedelmi épület építési  engedély megindítása.

KÖZLEMÉNY

 

Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem a tárgyi, valamint a tárgyi ingatlannal közös határvonalú telekhatárú ingatlannal rendelkezni jogosultakat, hogy az ADDENDA Szállítási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( 9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi út 69. )  kérelmére az ÉPI/789-2/2019. iktatási számon függő hatályú határozatot adtam, valamint az ÉPI/789-6/2019.  iktatási számon a függő hatályú határozatot módosítottam a Mosonmagyaróvár  Éger utca hrsz.: 5251/5 számú ingatlanon bemutató és kereskedelmi épület  építési engedélyezésére.

 

A döntések a Hatóságnál megtekinthetőek.

A közlemény kifüggesztésének, honlapon történő közzétételének napja: 2019. július 3.

A közlemény levételének napja: 2019. július 18.

- az ügyintéző neve: Horváth Béla

- elérhetősége: Mosonmagyaróvár Fő 11. telefon: 96/824-025

 

Irat betekintési lehetőség az érintettek számára: Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, Építési Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó utca 1-3. címen, ügyfélfogadási időben. (hétfőn 13.00-16.00 h-ig, szerdán 8.00-16.00 h-ig, valamint pénteken 8.00-12.00 h-ig)  

 

A döntés rendelkező része:

Jelen határozathoz csak akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2019. szeptember 2. napjáig az ügy érdemében nem döntök vagy az eljárást nem szüntettem meg.

 

Az ADDENDA Szállítási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ( 9200 Mosonmagyaróvár Pozsonyi út 69. ) kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban, a Mosonmagyaróvár Éger utca  hrsz.: 5251/5 számú ingatlanon bemutató és kereskedelmi épület építési engedélyezési ügyében függő hatályú határozatot hozok:

 

 1. Intézkedem a kérelmező ügyfél részére az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek 105.000,-Ft, azaz Egyszázötezer Forint megfizetése iránt.

 

 1. Megállapítottam, hogy a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, ennek megfelelően intézkedem az eljárásért megfizetett illeték visszatérítéséről.

 

 1. A kérelmező jogosult az általa 2019. június 19. napján benyújtott kérelmében megjelölt bemutató és kereskedelmi épület építésére a Mosonmagyaróvár Éger utca   hrsz.: 5251/5 számú ingatlanon.

 

Felhívom a figyelmet, hogy a kérelemben foglalt tevékenység gyakorlására akkor válik jogosulttá, ha jelen döntésem jogerőre emelkedik, melyről külön értesítést küldök.

Tájékoztatom, hogy jelen döntés jogerőre emelkedése az értesítéssel igazolható.

 

Építési tevékenység rövid leírása:

A Mosonmagyaróvár Éger utca hrsz.:5251/5 számú ingatlanon bemutató és kereskedelmi épület építése.

Az épület hasznos alapterülete: a földszinten – 308,50 m2

                                                 az I. emeleten – 225,85 m2

Építménymagasság: 6,97 m

A beépítés mértéke: 19,77 %

 

A kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kell végezni.

 • A kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 24.§ - 27.§ foglaltaknak megfelelően elektronikus építési naplót kell vezetni.
 • Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését az építtető az OÉNY elektronikus építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi.

 

A kérelemre induló eljárás a kérelemnek az ÉTDR-be való érkeztetését követő első munkanapon indul. Jelen esetben az ügyintézési határidő 75 nap.

Építési hatósági ügyekben elektronikus ügyintézés van.

Az ügyintézési határidőbe beszámít: a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Az ügyfelek az ügyiratba betekinthetnek,  illetve az üggyel kapcsolatban nyilatkozatot tehetnek.

Külön kérelem alapján, az eljárásban érintett ügyfelek részére lehetőség van egyedi ügyfélkód generálására, mely lehetőséget biztosít a https://www.etdr.gov.hu/ felületen az eljárás irataiba történő betekintéshez.

 

Az eljáró hatóság az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél által megjelölt kapcsolattartási forma alkalmazásával értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már ismert ügyfelet. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény ( továbbiakban Ákr. ) szerinti függő hatályú döntést is hoztam, ezért az értesítést e döntésbe foglaltam.

 

Tájékoztatom, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja.

 

Az ügyre vonatkozó egyéb lényeges információk:

Eljárás kezdete:     2019. június 20.

Iktatási szám:        ÉPI/789-1/ 2019.

Ügyintéző:             Horváth Béla

 

Elérhetőség: félfogadási idő : hétfőn 13-16, szerdán 8-12 és 13-16, pénteken 8-12 óráig

                                       telefon : 96/577-800

Az eljárásban hivatalból az alábbi szakhatóságok megkeresése vált szükségessé:

 

 1. Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi  és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály   9028 Győr, Tatai út 3.
 2. Győr – Moson – Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség – vezető 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány utca 16.
 3. Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 9022 Győr Türr István utca 7.
 4. Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 9021 Győr Árpád út 28.-32. 
 5. Győr – Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 9200 Mosonmagyaróvár Szent Imre utca 3. 
 6. Győr – Moson – Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató – helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 9021 Győr Munkácsy Mihály utca 4. Lev. Cím: 9002 Győr Pf.:129.
 7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Hatósági Főosztály - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (örökségvédelmi) 9028 Győr, Tatai út 3. D épület, földszint
 8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály - Oktatási és Hatósági Osztály (400 m2-t meghaladó kereskedelmi építmények hatásvizsgálata) 4024 Debrecen, Piac utca 54.

 

Jelen határozat ellen 2019. július 24. napját követő naptól, amennyiben pedig jelen határozatomat ezen időpontot követően vette kézhez, akkor a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 30.000,- Ft, melyet illetékbélyeggel vagy utalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illeték bevételi számlára. Az utalást átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az ügyfelek az iratokba betekinthetnek, erre ügyfélfogadási időben irodánkban van lehetőség.

 

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

 

A fellebbezést elektronikus, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) is be lehet nyújtani. Amennyiben a döntést elektronikus kézbesítéssel, azaz az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (továbbiakban: ÉTDR) online felületén vette át, a fellebbezését elektronikus úton, az ÉTDR-en is benyújthatja.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

 

Indokolás kivonata:

 

Az ügyfél 2019. június 19.-én a fenti ingatlanra ( Mosonmagyaróvár Éger utca  hrsz.: 5251/5 számú ingatlanon )                        bemutató és kereskedelmi épület építésére vonatkozóan építési engedély iránti kérelmet nyújtott be az eljáró hatósághoz, amely alapján a 2019. június 20.  napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr ) 43. §. (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban –a 43/ § (7) bekezdésben foglalt esetek kivételével- a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függőhatályú döntést hoz.

 

Az ügyintézési határidőben nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Minderre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja, fellebbezéssel nem élhet a döntés ellen. 

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) – (4) bekezdése, 81. § (1) – ( 5)  bekezdése alapján hoztam meg.

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességi területét a 343/2006 (XII.23.) Kormány rendelet 1.§-a alapozza meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 111.§,  - 119. §, alapján van lehetőség.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

 

Mosonmagyaróvár, 2019. július 2.

 

 

 Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző felhatalmazásából:

Zalán Zsolt
osztályvezető

Vissza