időjárás
PÉNTEK12 °C
szitálás, gyenge eső
időjárás
SZOMBAT14 °C
zápor
időjárás6 °C
2017.04.28 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás múzeum igazgatói munkakör betöltésére

„Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Hansági Múzeum

Múzeumigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye: 9200. Mosonmagyaróvár, Fő u.19. Hansági Múzeum

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi múzeum igazgatójának feladata a múzeum szakszerű és törvényes működtetése, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előéletű,
 • állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • Kjt.20.§(2d) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn,
 • nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó

            a) rendelkezzen

aa)       szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és

ab)       tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása   történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi  teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett

c) kiemelkedő

            ca) szakirányú tudományos vagy

            cb) szakmai tevékenységet végez,

d) továbbá az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,

e) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

              

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • szakmai területhez kapcsolódó további nyelvtudás
 • 5 éves vezetői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • idegennyelv-ismeretet igazoló okirat vagy igazolás,
 • hatósági bizonyítvány, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezését adja pályázata tartalmának a pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez.

 

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mosonmagyaróvár Város Polgármestere dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-805 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének címezve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának címére (9200.Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) A borítékon kérjük feltüntetni, Múzeumigazgatói pályázat.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat 2017. június 30-ig kell elbírálni.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán,

Vissza