Közlekedés igazgatással kapcsolatos ügyek

Milyen iratok szükségesek a jármû átírásához?

Szükség van a 1./ tulajdonjog megszerzését igazoló okirat EREDETI példányára, 2./ a jármû eredetiségvizsgálatáról szóló igazolás, 3./ Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás meglétét igazoló irat, 4./ a jármû okmányai (forgalmi engedély, törzskönyv).
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Mennyibe kerül a jármû átírása?

A jármûokmányok (forgalmi engedély, törzskönyv) – illetéktörvényben meghatározott -  illetéke okmányonként 6.000 azaz a két okmány együttesen 12.000,- Ft, továbbá illetéktörvény rendelkezéseinek megfelelõen a vagyonszerzési illeték mértéke:
a.)    személygépkocsi esetén: 1890 cm3-ig a vagyonszerzési illeték a – a jármû okmányaiban feltüntetett hengerûrtartalom (cm3) szorozva 18-al. 1890 cm3 feletti hengerûrtartalom esetén a szorzószám 24.
b.)    Tehergépkocsi esetén: a jármû okmányaiban feltüntetett hengerûrtartalom szorozva 18-al.
c.)    Motorkerékpár esetén: 500 cm3 hengerûrtartalom alatt a jármû okmányaiban feltüntetett hengerûrtartalom szorozva 18-al. 500 cm3 hengerûrtartalom felett a jármûokmányban feltüntetett hengerûrtartalom szorozva 24-el.
d.)    Pótkocsi esetén: 2500 kg össztömeg alatt a vagyonszerzési illeték 9.000, - Ft, 2500 kg össztömeg felett pedig 22.000,- Ft.
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Lejárt a hitel a gépjármûre, mi a teendõ?

A jármû forgalmi engedélyével, törzskönyvével valamint a pénzintézet által kiállított elidegenítési és terhelési tilalom törlésérõl szóló igazolással meg kell jelenni az okmányirodában. Az ügyintézés díja 2.300,- Ft. A díjat csekken kell befizetni, amit az ügyintézés napján az ügyintézõtõl kap az ügyfél.
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

A jármû adásvételét követõen mi a teendõ?

Az eladó az adásvételi szerzõdés keltétõl számított 5 munkanapon belül köteles személyesen, vagy meghatalmazott által bemutatni az adásvételi szerzõdés másolatát, illetve azt postai úton az okmányirodába megküldeni. A vevõ az adásvételtõl számított 15 napon belül köteles gondoskodni a jármû átírásáról.  
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Milyen iratok szükségesek a jármû üzembentartói jogának átruházásához?

Szükség van:
1./ az üzembentartói jog átruházásának alapját képezõ
ÜZEMBENTARTÓI NYILATKOZATRA (letölthetõ itt:
http://www.mosonmagyarovar.hu/hivatal/nyomtatvanyok.html)
2./ a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét igazoló iratra.
Díjak: a forgalmi engedély cseréjének díja 6.000,- Ft, továbbá az illetéktörvény alapján a jármûre irányadó vagyonszerzési illeték 25%-a.
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Mi a teendõ, ha a jármûvet a forgalomból végleg ki szeretnénk vonatni?

Személygépkocsi (a jármûokmányban a jármûkategória: M1) és kistehergépkocsi (3500 kg össztömeg alatti tehergépkocsi, a jármûokmányban a jármûkategória: N1) esetén szükség van:
1./ BONTÁSI ÁTVÉTELI IGAZOLÁSRA (autóbontóban szerezhetõ be),
2./ jármûokmányokra (forgalmi engedély, törzskönyv)
3./  két darab rendszámtáblára.
Tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár esetén szükség van:
1./ jármûokmányokra (forgalmi engedély, törzskönyv) továbbá
2./ rendszámtábla / illetve rendszámtáblák /.
Díja: 2.300,- Ft.
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Külföldi állampolgár vásárolta meg a jármûvet, mi a teendõ?

Az adásvételi szerzõdéssel, a jármû okmányaival (forgalmi engedély, törzskönyv), valamint a rendszámtáblával / rendszámtáblákkal, kell megjelenni az okmányirodában, és kezdeményezni a jármû forgalomból történõ átmeneti kivonását.
Díja: 2.300,- Ft.
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Mi a teendõ, ha ideiglenesen szeretnénk kivonatni a jármûvet a forgalomból?

A jármû forgalmi engedélyére, illetve az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára van szükség. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól. (Formanyomtatvány letölthetõ itt: http://www.mosonmagyarovar.hu/hivatal/nyomtatvanyok.html).  (Fontos megjegyezni, hogy ez esetben a rendszámtáblát illetve rendszámtáblákat nem kell leadni!!!) Az ideiglenes kivonás a jármûnyilvántartásba és a forgalmi engedélybe történõ bejegyzéssel valósul meg. A kivonás egyszeri maximális idõtartama 6 hónap. A kivonás utolsó napjának leteltét követõen a jármû automatikusan forgalomba kerül.
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Megsérült szélvédõ cseréjét követõen mi a módja a szélvédõn elhelyezett regisztrációs matrica pótlásának?

A forgalmi engedéllyel és a sérült szélvédõrõl eltávolított (legcélszerûbb a szélvédõ cseréjekor a matricát az üveggel együtt kivágni a sérült szélvédõbõl, mert a matrica biztonsági okokból a felhelyezést követõen már nem távolítható el sérülésmentesen, és amennyiben a matricán található sorozatszám megsérül a matrica nem utángyártható, és a jármûvet át kell rendszámozni.) Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Elveszett a jármû forgalmi engedélye mi a teendõ?

Az okmány elvesztésének tényét be kell jelenteni az okmányirodában. A bejelentésrõl jegyzõkönyv készül. Az elveszett okmányt az országos jármûnyilvántartásban érvényteleníteni kell. Ezt követõen azonnal kezdeményezhetõ az új okmány legyártása, aminek – az illetéktörvényben meghatározott – díja 6.000,- Ft.
Fentieken túl szükség van még az eljáró személy személyazonosításra alkalmas okmányára is. Amennyiben nem a jármû tulajdonosa az eljáró személy, írásos meghatalmazás kell a tulajdonostól.

Mi a teendõ akkor, ha közúti ellenõrzés során a rendõr a jármûnyilvántartásból nem tudja megállapítani, hogy az általam vezetett jármûnek van-e érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítása, és a biztosítás befizetését igazoló szelvényt sem tudtam bemutatni?

A jegyzõ ebben az esetben a rendõrség, mint ellenõrzésre jogosult hatóság értesítése alapján szerez tudomást a közúti ellenõrzés során tett megállapításról, és a jármûvet a 2010. január 1-tõl érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) 45. § (2) bekezdésében írtak szerint, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló többször módosított 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 89. § alapján a forgalmi engedély és hatósági jelzés (forgalmi rendszám) bevonásával ideiglenesen kivonja a forgalomból a kötelezettség teljesítésének (felelõsségbiztosítási fedezet fennállásának) igazolásáig. A biztosítási fedezet igazolására a forgalomból kivonó határozat kézhezvételét követõ 10 munkanapon belül van lehetõség, utána a határozat jogerõre emelkedik és a kivonás ténye rögzítésre kerül a nyilvántartásba. A jogerõre emelkedés után 10.900,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében helyezhetõ forgalomba a jármû.

Amennyiben a kötvénynyilvántartó szerv a jármûnyilvántartás és kötvénynyilvántartás negyedéves összevetésével értesíti az üzembentartó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes jegyzõt, hogy a jármûre nincs érvényes biztosítási fedezet, az eljárás megegyezik a fent írtakkal: a jármû határozattal forgalomból kivonásra kerül, a jogorvoslatra nyitva álló határidõn belül van lehetõség a biztosítási fedezet fennállásának igazolására. A jogerõre emelkedés után az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével egyidejûleg a fogalomba helyezést kell kezdeményezni az okmányirodában.

Mely iratok szolgálnak a biztosítás igazolására?

A biztosítási fedezet fennállásának tanúsítására a 34/2009. (XII.22.) PM rendeletben meghatározott igazolóeszköz szolgál.
Ezek az alábbiak:

Az hivatkozott rendelet 1. számú mellékletében írt igazolóeszköz kötelezõ tartalmi elemei: