Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek

Hová lehet utazni az állandó személyazonosító igazolvánnyal?

A külföldre utazás joga érvényes személyazonosító igazolvánnyal az EGT-állam területére   történõ beutazáskor, valamint nemzetközi szerzõdés alapján gyakorolható, illetve ha azt EGT-államnak nem minõsülõ állam belsõ joga biztosítja.
EGT-állam (a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény alkalmazásában)
Nemzetközi szerzõdést az alábbi országokkal kötött a Magyar Állam:
Az alábbi országok belsõ joga biztosítja az utazást személyazonosító igazolvánnyal
A külpolitikáért felelõs miniszter a Hivatalos Értesítõben és honlapján teszi közzé ezen országok körét.
Személyazonosító igazolvánnyal - annak formátumától függetlenül - valamennyi magyar állampolgár gyakorolhatja a külföldre utazás jogát függetlenül attól, hogy kiskorú-e vagy nagykorú.

Milyen utazásra jogosító okmánnyal lehet külföldre utazni?

Érvényes úti okmánnyal a világ összes országába lehet utazni. Ezek: a magánútlevél, az ideiglenes magánútlevél, a diplomata útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a szolgálati útlevél, a hajós szolgálati útlevél.
Uniós tagságunkból ered, hogy magyar állampolgár részére, magyar hatóság által kiadott személyazonosító igazolvánnyal - formátumától függetlenül - az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Egyezményben részes tagállamok területére beléphetünk, illetve a tagállamok között gyakorolhatjuk a külföldre utazás jogát.
Nemzetközi szerzõdés alapján érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazhatunk továbbá Andorrába, Horvátországba és Svájcba. Svájcba kizárólag a kártyaformátumú személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni
Kilenc állam esetében azonban kizárólag a kijelölt határátkelõhelyeken és határellenõrzés mellett lehet az ország¬határt átlépni. Ez a kilenc állam Andorra, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Írország, Nagy-Britannia, Románia, Lichtenstein és Svájc.

Lehet-e vezetõi engedéllyel külföldre utazni?

Nem. Ez az okmány kizárólag jármûvezetésre jogosít, kártyaformátumú változata belföldön személyazonosításra egyaránt szolgál.

Ki nem utazhat külföldre?

Nem utazhat külföldre,
Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az útlevélhatóság elutasítja.
Ha az ilyen személy rendelkezik érvényes okmánnyal, az útlevélhatóság a korlátozás alapjául szolgáló döntést hozó szerv értesítése alapján a korlátozás tényét bejegyzi az úti okmányok központi nyilvántartásába.
Az úti okmányt a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedést foganatosító vagy annak ellenõrzését végrehajtó szerv, illetve a szabadságvesztést foganatosító büntetés-végrehajtási intézet vagy a kényszergyógykezelést foganatosító igazságügyi megfigyelõ és elmeorvosi intézet tartja vissza.
Amennyiben a korlátozás oka megszûnik, az értesítésre kötelezett szerv ennek tényérõl értesíti az útlevélhatóságot. Az útlevélhatóság az értesítés alapján bejegyzi a nyilvántartásba a korlátozás megszüntetését, melyet követõen haladéktalanul értesíti az úti okmányt visszatartó szervet az úti okmány visszaadása céljából.

Mi a teendõ, ha az elveszettnek vélt magánútlevél elõkerül?

Ha az elveszettnek vélt magánútlevél elõkerül, a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell errõl
Ebben az esetben a találás ténye, az errõl szóló értesítés megérkezését követõen haladéktalanul rögzítésre kerül az úti okmányok központi nyilvántartásában. Ez alapján pedig törlésre kerül a figyelmeztetõ jelzés a Schengeni Információs Rendszerbõl is.
Az elveszett, eltulajdonított okmány elõkerülése esetén lehet-e azzal utazni?
Nem, amíg a SIS-ben az okmányra vonatkozóan figyelmeztetõ jelzés van elhelyezve.
Az elveszettnek vélt, illetve eltulajdonított és az errõl szóló bejelentés után megtalált utazásra jogosító okmányról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell az úti okmány átvételére jogosult szervet (okmányiroda, jegyzõ, külképviselet, Közigazgatási és Elektro¬nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által mûködtetett Központi Okmányiroda).
A nyilvántartásában, az intézkedéseket követõen automatikusan törlõdik a jelzés.

Akinek hatósági igazolványa van, kell-e lakcímigazolványt kérnie?

Kizárólag ez okból nem. A 2000. január 1-e elõtt kiadott személyi számot tartalmazó személyi lap, valamint a személyi számot nem tartalmazó személyi lap, és a személyi számról kiadott igazolás együtt, továbbá a személyazonosító jelrõl kiadott hatósági bizonyítvány a személyi azonosítóról szóló hatósági igazolványnak minõsül.

Ki kezdeményezheti az ügyfélkapu létrehozását?

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti. A személyes ügyfélkapu létrehozásához azonban személyazonosságát igazolnia kell, melyet az alábbi okmányokkal tehet meg:
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint - ha azzal rendelkezik - a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély alapján történik.
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó EGT tagállamok állampolgárainak azonosítása útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik.

Lehetõség van-e több személyes Ügyfélkapu nyitására?

Igen, azonban az elsõ ügyfélkapu létesítését követõ további regisztráció már díjköteles. A regisztrációs eljárás díja megegyezik a mindenkori általános eljárási illeték összegével, amely jelenleg 2200 forint.

Mi a kérelmezés módja magyar és külföldi tartózkodás esetén?

Amennyiben a kérelmezõ Magyarország területén tartózkodik - a postahivatalokban kapható - kérõlap kitöltésével folyamodhat hatósági erkölcsi bizonyítványért. A közokirat kiállításáért a mindenkori általános tételû eljárási illetéknek megfelelõ mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. A díj jelenleg 3100 forint. A kitöltött kérõlapot a készpénz-átutalási megbízásnak a - díj megfizetését igazoló - feladóvevény részével együtt postai úton kell megküldeni a kérõlap hátoldalán feltüntetett címre.
Külföldi tartózkodás esetén kérelmét az illetékes Magyar Konzulátuson nyújthatja be. A konzuli képviselethez benyújtott kérelemmel kapcsolatos eljárásért, valamint a konzuli hatóság által teljesített szolgáltatásért (pl. hiteles fordítás készítése) a konzuli díjat is meg kell fizetnie.

Mi szükséges az okmányirodai regisztrációhoz?

Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas, érvényes hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetõi engedély), valamint felhasználói név és elektronikus levélcím (e-mail cím) megadása szükséges, mivel erre a címre kapja meg az ügyfélkapu aktiválásához szükséges egyszer használható kódot tartalmazó e-mailt.

Személyesen meg kell-e jelennem az Ügyfélkapu nyitásához az okmányirodában?

Igen, kivéve, ha rendelkezik érvényes, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással. Amennyiben nem rendelkezik ilyen aláírással, a regisztrációhoz szükséges az Ön személyazonosságának ellenõrzése, illetve a Regisztrációs Adatlap részeként az Adatkezelési nyilatkozat aláírása.

Mi a teendõ talált személyazonosító igazolvány esetén?

A talált személyazonosító igazolványt le kell adni a találás helye szerint illetékes jegyzõnek, vagy a találás helye szerint illetékes okmányirodának.

Mikor és kinek kötelezõ kiváltani a személyazonosító igazolványt?

Az állandó személyazonosító igazolvány kiváltására jogosult magyar állampolgár akkor köteles a személyazonosító igazolvány kiadását kérni, ha nem rendelkezik más személyazonosság igazolására alkalmas törvényben meghatározott adattartalmú érvényes hatósági igazolvánnyal (útlevél, kártyatípusú jogosítvány). A bevándorolt, letelepedett és menekült jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

Hol kell bejelentenie utazási okmányának elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését?

Bármely, utazásra jogosító okmányának eltulajdonítása, megsemmisülése, vagy elvesztése esetén, Ön köteles azt haladéktalanul, de legkésõbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül bejelenteni bármely úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél (okmányiroda, jegyzõ, külképviselet, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által mûködtetett Központi Okmányiroda), eltulajdonítás esetén akár a rendõrségen. is.
Az Ön bejelentését követõen a hatóság haladéktalanul intézkedik figyelmeztetõ jelzés elhelyezésére a Schengeni Információs Rendszerben.