Városlogó használat engedélyezése

Mely esetekben használható fel a városcímer?

a) a város zászlóján;
b) a városháza épületén, tanácskozótermeiben, házasságkötõ termében, az önkormányzat tisztségviselõinek hivatali helyiségében;
c) protokolláris és ünnepélyes rendezvényeken;
d) a város polgármestere hivatali jelvényeként;
e) a képviselõ-testület és a polgármester által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetõ- vagy emlék érmeken;
f) az önkormányzat és intézményei meghívóin;
g) a városban mûködõ egyéb – nem önkormányzati - intézmények, civil szervezetek meghívóin
h) a város önkormányzati tisztségviselõi által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ahhoz tartozó borítékon, továbbá a képviselõi és a polgármesteri
hivatal vezetõi névkártyákon;
i) a város életével, történelmével foglalkozó ismeretterjesztõ, vagy ilyen jellegû önkormányzati kiadványokon, plakátokon;
j) a várossal kapcsolatos kiállításokon;
k) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon;
l) a várossal összefüggõ nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában;
m) a város vállalatai, üzemei, vállalkozói által létrehozott egyes jellegzetes termékeken;
n) jelvényként;
o) a városhatárt jelzõ helységnév-táblákon
p) a város életével foglalkozó sajtó és média termékeken
q) az önkormányzat hivatalos honlapján
r) az önkormányzat körpecsétjén

Ki és milyen esetben engedélyezi  a városcímer használatát?

A városcímer használatát a polgármester kérelemre engedélyezi.
a) a város zászlóján;
b) a városháza épületén, tanácskozótermeiben, házasságkötõ termében, az önkormányzat tisztségviselõinek hivatali helyiségében;
c) protokolláris és ünnepélyes rendezvényeken;
d) a város polgármestere hivatali jelvényeként;
e) a képviselõ-testület és a polgármester által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntetõ- vagy emlék érmeken;
f) az önkormányzat és intézményei meghívóin;
g) a városban mûködõ egyéb – nem önkormányzati - intézmények, civil szervezetek meghívóin
h) a város önkormányzati tisztségviselõi által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ahhoz tartozó borítékon, továbbá a képviselõi és a polgármesteri
hivatal vezetõi névkártyákon;
i) a város életével, történelmével foglalkozó ismeretterjesztõ, vagy ilyen jellegû önkormányzati kiadványokon, plakátokon;
j) a várossal kapcsolatos kiállításokon;
k) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon;
l) a várossal összefüggõ nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában;
m) a város vállalatai, üzemei, vállalkozói által létrehozott egyes jellegzetes termékeken;
n) jelvényként;
o) a városhatárt jelzõ helységnév-táblákon
p) a város életével foglalkozó sajtó és média termékeken
q) az önkormányzat hivatalos honlapján
r) az önkormányzat körpecsétjén
         
A fent felsorolt c), g), i), j), k), l), m), p) pontjai esetében a polgármester akkor engedélyezheti a városcímer használatát, ha:

Milyen kötelezõ tartalmi elemei vannak a városcímer használatára vonatkozó kérelemnek?

A városcímer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ szerv vagy személy megnevezését, székhelyét és címét
b) a címer használatának célját és módját
c) az elõállítani kívánt termék megnevezését
d) a címerrel díszítendõ tárgy mintapéldányát
e )a használat idõtartamát
f) a címer elõállításának anyagát
g) a felhasználásért felelõs személy megnevezését
Tanácsos továbbá megadni a kérelmezõ telefonszámát. Amennyiben a kérelmezõ képviselõ útján jár el, a képviselõ adatait (név, lakcím) is meg kell adni.
Formanyomtatvány letölthetõ a www.mosonmagyarovar.hu /hivatalos ügyek/nyomtatvány/szervezési és koordinációs osztály /engedélyezési kérelem
"Mosonmagyaróvár város címerének" használatához

Mely esetekben használható, valamint mely esetekben engedélyezhetõ a logo használata?

A logo használható:
a) a város önkormányzati tisztségviselõi által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ahhoz tartozó borítékon, továbbá a képviselõi és a polgármesteri hivatalvezetõi névkártyákon;
b) a városban mûködõ egyéb – nem önkormányzati – intézmények, civil szervezetek meghívóin;
c) a város életével, történelmével foglalkozó ismeretterjesztõ, vagy ilyen jellegû önkormányzati kiadványokon, plakátokon;
d) a várossal kapcsolatos kiállításokon;
e) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon;
f) a várossal összefüggõ nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában;
g) a város vállalatai, üzemei, vállalkozói által létrehozott egyes jellegzetes termékeken;
h) jelvényként;
i) a városhatárt jelzõ helységnév-táblákon
j) a város életével foglalkozó sajtó és média termékeken
k) az önkormányzat hivatalos honlapján
 A logo használatát a b), c), d), e), f), g) j) pontjai esetében kérelemre a polgármester engedélyezi.

Mit kell tartalmaznia a logo használatára vonatkozó kérelemnek?

 A logo használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ szerv vagy személy megnevezését, székhelyét és címét
b) a logo  használatának célját és módját
c) az elõállítani kívánt termék megnevezését
d) a logoval díszítendõ tárgy mintapéldányát
e) a használat idõtartamát
f) a felhasználásért felelõs személy megnevezését
Tanácsos továbbá megadni a kérelmezõ telefonszámát. Amennyiben a kérelmezõ képviselõ útján jár el, a képviselõ adatait (név, lakcím) is meg kell adni.
Formanyomtatvány letölthetõ a www.mosonmagyarovar.hu /hivatalos ügyek/nyomtatvány/szervezési és koordinációs osztály /engedélyezési kérelem
"Mosonmagyaróvár város logójának" használatához

Milyen jogkövetkezményei vannak a  logo rendeltetésellenes használatnak?

Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki

a)     a városcímert, logot engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytõl eltérõ módon felhasználja, illetõleg a szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi vagy kijátssza;

b)     a városzászlót, lobogót e rendelet szabályaitól eltérõen használja, elõállítja vagy kereskedelmi forgalomba hozza.

Kihez lehet fordulni a városcímer, logo használatával kapcsolatos  kérdéssel, felvilágosításért?

Az illetékes ügyintézõ: dr. Livadni Csilla (Szervezési-és Koordinációs Osztály)
Elérhetõsége:
Tel: 06/96 577-811
E-mail: livadni.csilla@mosonmagyarovar.hu

Melyik fajta közigazgatási megjelölés engedélyköteles a városnév felvétele illetve használata során?

A "Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvári, Magyaróvár, Magyaróvári, Óvár, Óvári, Moson, Mosoni" közigazgatási megjelölések engedélykötelesek.
9. A városnév esetében mely  közigazgatási megjelölés felvétele illetve használata nem engedélyezhetõ?
A "Móvár" név használata, illetve felvétele nem engedélyezhetõ.

Mennyi idõre szólhat a városnév esetében az engedély érvényessége?

Az engedély érvényessége szólhat:
a) a tevékenység folytatásának idõpontjáig,
b) meghatározott idõpontig,
c) egy alkalomra,
d) visszavonásig.
Nem kell engedélyt kérnie annak, aki a nevet 2001. október 1. napja elõtt jogszerûen felvette és folyamatosan használja.

Honnan szerezhetõ be a formanyomtatvány a városnév engedélyezési kérelemhez?

A kérelem benyújtható szóban, vagy írásban, legegyszerûbb azonban az e célra rendszeresített formanyomtatvány használata, amely letölthetõ a város honlapjáról.
Ezen felül kérhetõ személyesen az ügyintézõtõl (dr. Livadni Csilla) a Polgármesteri Hivatal (Fõ u. 11.) I. emeletén található Szervezési és Koordinációs Osztályon.

Mit kell tartalmaznia a városnév  engedélyezési kérelemnek és kihez kell benyújtani?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
Tanácsos továbbá megadni a kérelmezõ telefonszámát. Amennyiben a kérelmezõ képviselõ útján jár el, a képviselõ adatait (név, lakcím) is meg kell adni.
Formanyomtatvány letölthetõ a www.mosonmagyarovar.hu /hivatalos ügyek/nyomtatvány/szervezési és koordinációs osztály /engedélyezési kérelem
"Mosonmagyaróvár " név felvételéhez és  használatához.

Mikor tagadható meg illetve vonható vissza a városnév  engedélyezési kérelem  kiadása?

A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat az Önkormányzat és a város jó hírnevét, a közízlést sérti.