Igazgatási ügyek

Hagyatéki ügyek

A hagyatéki tárgyalásra miért csak egy örökös van beidézve?

A hagyatéki tárgyalásra a halott vizsgálati bizonyítványon feltüntetett hozzátartozó vagy eltemettetõ van beidézve. Emellett természetesen megjelenhet az a hozzátartozó is, aki az elhunyt vagyonát érintõ többlet információval rendelkezik. Törvényes örökösöknek a közjegyzõi eljárásban kell megjelenniük.

Kell-e tulajdoni lapot beszereznünk?

A hozzátartozó nem köteles az igazgatási eljárás során hiteles tulajdoni lapot bemutatni. Viszont a hagyatéki leltár precíz felvétele érdekében szükséges az elhunyt tulajdonában lévõ ingatlanokról olyan dokumentumot, régi tulajdoni lapot bemutatni, amirõl hiteles információk szerezhetõk be. Ennek jelentõsége azért nagy, mert ezzel elkerülhetõ az esetleges póthagyatéki eljárás szükségessége. 

Van-e anyagi vonzata az igazgatási hagyatéki eljárásnak?

Jelenleg az igazgatási eljárás illeték és költségmentes.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez társuló pénzbeli kifizetés összege az ahhoz fûzõdõ idõponthoz képest mikorra érkezik meg?

A jelenleg gyermekenként 5.800 - Ft összegû támogatás többnyire a lista leadása után egy- másfél hónappal késõbb ér az ügyfélhez, nevesítve a beiskolázás és a karácsony elõtt. Ennek a pénznek az utalása egy folyamat eredménye, ami több szervnek az együttmûködésén alapul. Ez az együttmûködés törvényileg szabályozott. A pénz kiérkezéséig kérjük az ügyfelek türelmét.

Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatás összege az ahhoz fûzõdõ idõponthoz képest mikorra érkezik meg?

Az óvodáztatási támogatás többnyire a lista leadása után egy- másfél hónappal késõbb ér az ügyfélhez. Ennek a pénznek az utalása egy folyamat eredménye, ami több szervnek az együttmûködésén alapul. Ez az együttmûködés törvényileg szabályozott. A pénz kiérkezéséig kérjük az ügyfelek türelmét.    

Hogyan lehet kezdeményezni az óvodáztatási támogatás megállapítását?

Az óvodáztatási támogatás igénylésének rendszerét az adott óvodával összehangolva alakítottuk ki annak érdekében, hogy a törvényes képviselõknek a lehetõ legkevesebb utánajárását igényelje. A szükséges nyomtatványok az óvodákban, az ügyintézõnél, és a  www.mosonmagyarovar.hu honlapról elérhetõk.  

Családok átmeneti segélye

Egy éven belül hány alkalommal kérhetek családok átmeneti segélyét?

Egy naptári éven belül egy alkalommal állapítható meg családok átmeneti segélye.

Ebben az évben már kértem rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, amihez csatoltam a kereseti igazolást, családi pótlék stb. igazolását. A családok átmeneti segélyéhez is kell csatolnom az igazolásokat?

Igen. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a családok átmeneti segélye két különbözõ támogatási forma.

Gyermekem betöltötte a 18. életévét, de még tanul. Kérhetek családok átmeneti segélyét?

Igen, amennyiben a 18. életévét betöltött fiatal nappali rendszerû oktatásban vesz részt, úgy a kérelemhez csatolják a gyermek iskolalátogatási igazolását.

Hatósági bizonyítvány

Szükséges mind a két tanúnak egyszerre megjelenni a kérelmezõvel együtt az ügyintézõnél a hatósági bizonyítvány kiállításánál?

Igen. A hatósági bizonyítványt csak úgy lehet kiállítani, ha a kérelmezõ(k) és a tanúk együttesen jelen vannak, és az ügyintézõ elõtt történõ aláírásukkal hitelesítik a nyilatkozatukat.

Nem rendelkezem Mosonmagyaróváron bejelentett lakcímmel. Kérhetek hatósági bizonyítványt?

Nem. Hatósági bizonyítvány kiállításánál az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye van.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ebben az évben már kértem élelmiszer utalványt. Kérhetek még pénzbeli támogatást is?

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselõtestülete a gyermekeket a rendeletében meghatározott mértékû rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, melynek formája természetbeni (élelmiszer utalvány) vagy pénzbeli támogatás. Amennyiben a rendeletben meghatározott mértékû támogatást az igénylõnek élelmiszerjegy formájában megállapították, úgy ezen a jogcímen pénzbeli támogatást már nem kérhet.

Gyermekem betöltötte a 18. életévét, de még tanul. Kérhetek rá rendkívüli gyermekvédelmi támogatást?

Igen, amennyiben a 18. életévét betöltött fiatal nappali rendszerû oktatásban vesz részt, úgy a kérelemhez csatolják a gyermek iskolalátogatási igazolását.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor csatoltam az igazolásokat (kereseti, családi pótlék, stb…) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez is csatolnom kell az igazolásokat?

Igen. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás két különbözõ támogatási forma.

Szakfordító és tolmácsigazolvány

Gimnáziumban/fõiskolán tanítok nyelvet. C típusú nyelvvizsgával rendelkezem. Kérhetek szakfordító vagy tolmácsigazolványt?

Nem. Csak szakfordító, illetõleg tolmács szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal rendelkezõ személy számára – kérelmére – adható ki szakfordító, illetõleg tolmácsigazolvány.

Lakásépítési kedvezmény és adó visszatérítési támogatás ügyei

Mi a teendõ, ha a volt házastársammal közös lakásunkat idegenítjük el, amely   lakásépítési kedvezménnyel terhelt?

Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös lakásukat idegenítik el, úgy õket az igénybevett közvetlen támogatások visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésbõl származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerzõdésben rögzített arányban terheli.

Mi a teendõm, ha megszületett a gyermekem és a bank jegyzõi igazolást kér a lakásépítési kedvezmény igénybe vételéhez?

Utólag született gyermek jegyzõi igazolása a személyi feltételek meglétérõl az Igazgatási osztályon történik.

Lakásügy

A határozott idõ lejáratakor a szerzõdés meghosszabbítható-e? (költségelven bérbe adott lakás esetén)

Igen, amennyiben a bérlõnek a bérleti idõszak alatt 1 hónapot meghaladó bérleti díj tartozása nem volt.

Ha a lakásomat elárverezték jogosult vagyok-e önkormányzati szociális bérlakásra? (szociális elven bérbe adott lakás esetén)

A rendelet szerint az a személy, akinek magántulajdonában jelentõs értékû ingatlan volt, az elidegenítéstõl számított 5 évig nem jogosult önkormányzati szociális bérlakásra.

Költségelven bérbe adott lakás bérlõjének adható-e lakbértámogatás?

A rendelet szerint a költségelven bérbe adott lakás bérlõjének nem nyújtható lakbértámogatás.

Ha magántulajdonom van igényelhetek-e nyugdíjasházi bérlakást?

Akinek a tulajdonában jelentõs értékû ingó, vagy ingatlan vagyon van, illetve haszonélvezeti joga van, nem igényelhet nyugdíjasházi bérlakást.

Ha az önkormányzati szervezetnél fennálló jogviszonyom megszûnt, de a bérbeadás idõtartama még nem járt le maradhatok-e a lakásban?

Nem, a lakást elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni.

Termõföld hirdetmény

Mit kell tartalmaznia az ajánlatnak?

Az ajánlatnak tartalmaznia kel az eladó (haszonbérbe adó) adatait, a termõföld helyrajzi számát, mûvelési ágát, területét, AK értékét, valamint a vételi ajánlatot (haszonbérleti ajánlatot)

Szociális ügyek

Mi a teendõm, ha munkaképességem megromlott, de a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel nem rendelkezem?

Az aktív korúak ellátása - a törvény célja szerint - a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.

A jegyzõ aktív korúak (aktív korú= a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetõleg a 62. életévet be nem töltött személy;) ellátására való jogosultságot állapít meg többek között annak az aktív korú személynek,
aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékû

Mi a teendõm, ha az 55 év feletti életévemet betöltöttem, munkanélküli ellátáshoz nincs jogosultságom és elhelyezkedni nem tudok?

A település önkormányzat jegyzõje rendszeres szoc. segélyt állapít meg annak a személynek aki az 55 életévét betöltötte, munkanélküli ellátását kimerítette, munkanélküli ellátását kimerítette és a családi jövedelemhatár és az egy fõre jutó jövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimál nyugdíj 80%-át.

Mi a teendõm, ha reám iránt adó nyugdíjkorhatárt betöltöttem és szolgálati idõvel nem rendelkezem?

A település önkormányzat jegyzõje idõskorúak járadékában részesíti a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ személyt, ha a 62 életévét betöltötte és nem rendelkezik az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati  idõvel, valamint vagyontalan.

Mi a teendõm, ha az álláskeresési járadékom folyósítása lejár és nem tudtam elhelyezkedni?

A családban jövedelemmel rendelkezõk jövedelemigazolásával, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal valamint a munkaügyi központ által kiadott hatósági bizonyítvánnyal lehet befáradni Igazgatási osztályra és kérelmezni a rendelkezésre állási támogatást.

Tud-e az Önkormányzat számomra munkát biztosítani?

Munkalehetõséget akkor tudunk ajánlani, ha a rendelkezésre állási támogatásban részesül az érdeklõdõ. 

Kell-e a háziorvossal igazoltatni a gyógyszerköltséget?

Igen, a háziorvossal kell összeíratni a havonta rendszeresen szedett gyógyszereket. Ezt a gyógyszerlistát bármelyik gyógyszertárban számfejtetni kell.

Milyen jellegû tartozások esetén igényelhetõ?

Közüzemi díj tartozások esetében kérhetõ (lakbér, fûtés, villany, víz és szemétdíj).

Mi a teendõm, ha a nyugdíjam alacsony és megélhetésem nem biztosított?

A vagyonnal nem rendelkezõ, a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére nyújtott pénzbeli vagy természetbeni támogatás.

Hadirokkant vagyok, milyen pénzellátások igényelhetõk számomra?

Hadigondozásról szóló 1994. évi   XLV   törvény rendelkezik a hadigondozottak pénzbeli ellátásáról., melyekre az igény benyújtását  a Hivatalnál kell kezdeményezni, az erre rendszeresített formanyomtatványokon.

Mi a teendõm, ha közeli hozzátartozóm eltemettetésérõl rossz anyagi helyzetem miatt gondoskodni nem tudok?

Kérhetõ a Hivataltól a közköltségen történõ eltemettetés (köztemetés).

Mi a teendõm, ha sok a rezsi kiadásom és nem tudom fizetni?

Lakásfenntartási támogatás kérhetõ, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Mi a teendõm, ha elhunyt hozzátartozó eltemetésérõl gondoskodtam, és ezáltal átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe kerültem?

Temetési segély kérhetõ, amennyiben a kérelmezõ körülményei a jogszabályi feltételek megfelelnek.

Mi a teendõm, ha a közeli hozzátartozóm gondozásra szorul?

A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végzõ, jövedelemmel nem rendelkezõ nagykorú hozzátartozó részére nyújtott rendszeres pénzbeli támogatás.
A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelõszülõ, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

Mi a teendõm, ha nincs TB ellátásom?

A települési önkormányzat jegyzõje egészségügyi szolgáltatás igénybevételére hatósági bizonyítványt állít ki annak a személynek, akinek családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének120 %-át egyedülálló kérelmezõ esetén annak 150 %-át, és családjának vagyona nincs.

Anyakönyvi ügyek

Hol tudom beszerezni, hol kapom meg az anyakönyvi kivonatomat?

Az anyakönyvi kivonat kiállítására az az anyakönyvvezetõ illetékes ahol az anyakönyvi esemény történt.( pl. annak, aki gyõrött született csak Gyõrben tudnak kiállítani születési anyakönyvi kivonatot.)

Hol tehetõ meg az apai elismerõ nyilatkozat?

A teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat az ország bármely anyakönyvvezetõjénél
elõterjeszthetõ.

Hol nyújtható be hazai anyakönyvezés iránti kérelem?

A kérelmezõ állandó lakóhelyén, ennek hiányában a tartózkodási helyén.

Hol köthetek házasságot?

Ott ahol a házasságkötési szándékot bejelentik.

Van e külsõ helyszínen történõ házasságkötés?

Érdeklõdni az illetékes anyakönyvvezetõnél kell

Külföldön kötnék házasságot, mi kell hozzá?

Az adott ország illetékes hivatalát kell megkérdezni, hogy mi az õ elvárásuk. ( tanúsítvány, családi állapot igazolás, stb.)

Lehet e a házasság fennállása alatt házassági nevet módosítani?

Igen

Milyen házassági nevet lehet választani? 

A Csjt szabályainak megfelelõt

Hol adható be a kérelem?

Az állandó lakcím szerinti anyakönyvvezetõnél, ha nincs magyarországi lakcím a külföldi lakóhely szerinti konzuli tisztviselõnél.   

Mit kell becsatolni?

Érdeklõdjenek az illetékes anyakönyvvezetõnél.

Hol terjeszthetõ elõ a kérelem?

A lakóhely szerinti illetékes anyakönyvvezetõnél, külföldön élõ magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselõnél.

Hol anyakönyvezik, a születést vagy a halálesetet?

A születést és a halálesetet az az anyakönyvvezetõ anyakönyvezi, akinek mûködési területén az történt.