2020.09.23 Szerda
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotó

Hírek

Tájékoztató az engedély nélkül létesített talajvízkút fennmaradásának engedélyezéséről

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben a médiában különböző, egymásnak ellentmondó tájékoztatás jelent meg a házi kerti kutak fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatban. Ugyan volt kezdeményezés a vonatkozó jogszabályok megváltoztatására – akár még lehetséges is - de a jelenlegi, érvényes szabályozás 2019-től az alábbi:

 

A települési önkormányzat jegyzője, mint helyi vízgazdálkodási hatóság engedélye szükséges olyan vízkivételt biztosító vízi létesítmény (kút) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, mely a házi vízigény 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint a talajvíz felhasználásával működik és nem gazdasági célú vízhasználat. A rendelkezés célja a vizek jó állapotának megőrzése. A magánszemély által benyújtandó engedélykérelem mindenféle kút típusra vonatkozik (pl. ásott, vert, fúrt) a létesítés időpontjától függetlenül, amennyiben engedély nélkül létesült.  Jellemző a kertes - családi házas övezetben vagy zárt kertekben, külterületen több éve vagy évtizede létesített engedély nélküli kutak használata leginkább öntözésre, háztartási vízigény kielégítésére vagy akár ivóvíz célú felhasználásra is. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyt kell kérelmeznie 2020. december 31-ig annak, akinek ingatlanán, használatában engedély nélkül létesített kút található.

 

Területileg illetékes eljáró hatóság Mosonmagyaróvár településen Mosonmagyaróvár Város Jegyzője. Az ügyintézés a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési-és Fenntartási osztályán történik (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11., II. emelet).

Ügyintéző Németh Andrea.

Telefon: 96/577-822

E-mail: nemeth.andrea@mosonmagyarovar.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról,

- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció taralmáról

- 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről (továbbiakban: kútr.)

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről.

 

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:

  • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
  • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
  • fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

A 41/2017.(XII.29.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát írja elő mindegyik esetre vonatkozóan. Tehát aki kutat akar létesíteni, annak előzetesen engedélyt kell kérnie a vonatkozó jogszabályok alapján, majd az üzemeltetési engedélyt is meg kell kérnie a létesítés után. Akinek van kútja, de nem rendelkezik  létesítési/üzemeltetési engedéllyel, annak kell fennmaradási engedélyt kérni.  

 

A Rendelet 2. melléklet II. pontja rendelkezik a helyi vízgazdálkodási hatósági(jegyzői) jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához szükséges kérelem, dokumentáció tartalmáról, mely az alábbi:

 

1.  Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.

2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).

3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).

4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.

6. A kút műszaki adatai:

6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);

6.2. csak fúrt kút esetében:

6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,

6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).

6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.

6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.

6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.

6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

 

A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával összefüggő személyi, képesítési követelményei és egyéb feltételei (kútr. 13. §):

13. § (1)  Az e rendelet hatálya alá tartozó vízi létesítmények műszaki tervezési feladatait az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetnek.

(2)  Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is - az végezheti, aki

a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

 

Eljárási illeték: 3000 Ft. (Fellebbezés illetéke: 5000 Ft)

A jegyzőnek a kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

Vízgazdálkodási bírság fizetése:

Az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási engedélyre vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges különbséggel, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha

a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi, és

b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

 

Javasoljuk a mellékelt kérelem mintát alkalmazni az engedélyezési eljárás megindításához.

 

Kérelem minta letöltése

Vissza