2020.10.28 Szerda
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján
pályázatot hirdet
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
magasabb vezető beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:          határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:                                                teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:                             a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye:                                               9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése.

Az intézmény közfeladata: szociális közszolgáltatás

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • rendelkezzen:
 • az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti felsőfokú képesítéssel
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal,
 • vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése
 • az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év vezetői gyakorlat
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 • B kategóriás vezetői engedély
 • idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezését adja pályázata tartalmának a pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mosonmagyaróvár Térségi Társulási Tanács elnöke Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-801 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének címezve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.11.) A pályázatot „Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pályázat” jeligével ellátott zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa által létrehozott eseti bizottság – a jogszabályokban előírt határidők betartásával - meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza döntését.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő első társulási tanács ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Társulás azon önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon, akik a szolgáltatást igénybe veszik
 • Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu
 • Mosonmagyaróvár Térségi Társulás honlapján a www.mosonmagyarovarterseg.hu
 • a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán.
Vissza