időjárás
SZERDA20 °C
gyengén felhős
időjárás
CSÜTÖRTÖK12 °C
eső
időjárás15 °C
2017.04.26 Szerda
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás védett épületek felújításának anyagi támogatására

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a város arculata történelméhez és múltjához méltó maradjon, s épített értékei értékként megmaradjanak, a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi támogatásáról szóló 51/2011. (XII.9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot írt ki a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi támogatására.
 

A felosztható keretösszeg:
11.000.000 Ft

1.    Az alábbi két kategóriában nyújtható be a pályázat:
A. kategória: Az elnyerhető támogatás maximális összege a fenntartási vagy felújítási munka indokolt és elfogadott költségvetési (kiviteli) összegéből a védettséggel összefüggő többletterhet jelentő elfogadott költségek 50 %-a, de legfeljebb 1.000.000,- Ft.
B. kategória: Kiemelt támogatás adható a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú döntése alapján, melynek összege legfeljebb évi 2.000.000 Ft, futamideje legfeljebb 5 év (azaz 10.000.000 Ft).
    
2.  Támogatandó célok:
2.1. Támogatás igényelhető:
azokra a Mosonmagyaróvár közigazgatási területén belül lévő építményekre, épület-együttesekre, köztéri alkotásokra, amelyek

 • országos (műemlék, műemléki környezet) védelem alatt
 • városi (helyi) védelem alatt,
 • nem védett épületként műemléki jelentőségű területen (1. számú melléklet),
 • nem védett épületként történeti településképi területen (2. és 3. számú melléklet) állnak a vonatkozó jogszabályok alapján.

Ugyanazon építmény vagy épületegyüttes ugyanazon munkanemére, amely a tárgyévet megelőző két évben támogatásban részesült, pályázatot benyújtani nem lehet.

2.2. Azon fenntartási és felújítási munkákat lehet támogatásban részesíteni, melyek elvégzése:
a) a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték fenntartását célozza, az építészeti karakter és az építészeti értékek megvédésére, megtartására, vagy helyreállítására irányul,
b) az épületek közterületről látható homlokzatainak, tetőzetének felújítására, nyílászáró-inak cseréjére irányul, így az épület megújításán túl a városképet is javítja.

2.3. Azon munkákra, amelyek a védettséggel nincsenek összefüggésben, támogatás nem adható.

2.4. Támogatásra különösen kiemelt célok:

 • kapuzatok felújítása
 • homlokzat-felújítások
 • nyílászáró cserék
 • tetőfedés felújítások

3.    Támogatás formája:
A támogatás pályázat útján elnyerhető vissza nem térítendő támogatás.

4.    A jelentkezés feltételei:
4.1. Kérelmet a 2.1. pontban meghatározott épületek, köztéri alkotások tulajdonosai, kezelői vagy használói (tulajdonosi hozzájárulással) nyújthatnak be a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon.
4.2. Támogatás még el nem végzett munkákra adható.
4.3. A támogatásra való jogosultságot hiteles tulajdoni lappal kell igazolni. Használók esetében a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell.
4.4. A pályázónak az önkormányzat illetve az önkormányzati tulajdonú közmű szolgálta-tók felé tartozása nem lehet. Erről igazolást kell benyújtani.
4.5. Jogerős építési engedély, vagy örökségvédelmi hozzájárulás benyújtása szükséges műemléki jelentőségű területen bárminemű felújítási munka esetén, illetve jogszabály alapján építési engedélyhez kötött felújítási munka esetén.
4.6. A polgármester – településképi bejelentési eljárás keretében hozott – hozzájáruló nyilatkozata szükséges a helyi védelem alatt illetve a történeti települési területen álló épületek nem építési engedélyhez kötött felújítási munkái esetében.
4.7. A felújítási munkákról jogosult szakember által készített költségvetést kell készíttetni. A költségvetésben csak a támogatással összefüggő munkanemek szerepelhetnek.
4.8. A pályázónak rendelkeznie kell a költségvetésben szereplő összeg igényelt támogatáson felüli részével, melyről nyilatkozatot kell tennie. Társasházak esetében fedezeti igazolást kell benyújtani az erre a célra elkülönített összeg meglétéről.
4.9. Ugyanazon építmény vagy épületegyüttes ugyanazon munkanemére, amely a tárgy-évet megelőző két évben (2015., 2016.) támogatásban részesült, pályázatot benyújtani nem lehet.
4.10. Az a pályázó, aki az elnyert támogatást egyáltalán nem használja fel, a felújítást nem végzi el, a pályázatot követő két évben (2018., 2019.) támogatást nem kaphat.
4.11. Az a pályázó, aki az elnyert támogatást legalább 50 %-ban, önhibájából nem hasz-nálja fel, a felújítást nem teljes körűen végzi el, a pályázatot követő évben támogatást nem kaphat.

5.    A pályázatokkal szemben támasztott követelmények:
5.1. Kitöltött és aláírt jelentkezési adatlap.
5.2. Műszaki dokumentáció a tervezett támogatandó céloknak megfelelő munkáról.
5.3. Jogerős építési engedély másolata jogszabály alapján építési engedélyhez kötött felújítási munka esetén).
5.4. Polgármester hozzájáruló nyilatkozata - településképi bejelentési eljárás keretében (a helyi védelem alatt illetve a történeti települési területen álló épületek nem építési engedélyhez kötött felújítási munkái esetében).
5.5. Részletes, tételes költségvetés a tervezett munkáról.
5.6. A pályázó nyilatkozata arról, hogy rendelkezik a pályázatban meghatározott munka költségeinek támogatáson felüli részével. Társasház esetén a pályázatban megjelölt célra elkülönített összegről fedezeti igazolás szükséges.
5.7. A pályázatban megjelölt munkát legkésőbb 2017. november 30-ig el kell végezni és arról el kell számolni.
5.8. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.
5.9. A pályázónak az Önkormányzat felé tartozása nem lehet. A pályázónak igazolnia kell, hogy az Önkormányzat, ill. önkormányzati tulajdonú közüzemi szolgáltató felé hátralékkal nem rendelkezik (önkormányzati helyi adó és iparűzési adó, ill. AQUA Kft. és Városüzemeltető Kft. közüzemi számláinak kiegyenlítéséről).

6.    A pályázat beadási határideje, módja:
Az elkészített pályázatot 2017. május 19-ig (péntek) 11:00 óráig kell benyújtani (papír alapon) személyesen vagy postai úton 2 példányban a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztályára (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. II. emelet).
A jelentkezési adatlap és a pályázati felhívás szövege ugyanott díjmentesen beszerezhető.
    
7.    Az elbírálás szempontjai:
A pályázatok elbírálásánál, a támogatás összegének mérlegelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
7.1. A pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban előírt szempontoknak, tartalmi követel-ményeknek.
7.2. A pályázó rendelkezik-e a pályázatban meghatározott költségek támogatáson felüli részével.
7.3. A dokumentációban meghatározott munka vagy annak egy része a védettség miatt milyen mértékű többletterhet jelent a tulajdonos számára.
7.4. A támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen az építészeti értékkel, a műszaki állapottal és a keretgazdálkodás követelményeivel.
7.5. A felújítás várható hatása a városképre, az épület frekventált fekvése.
7.6. A kiemelt támogatási céloknak megfelelő pályázat (barokk kapuzat felújítása, homlokzat-felújítások, nyílászáró cserék) előnyt élvez az elbírálás során.
7.7. A pályázó korábban kapott-e támogatást ugyanazon épület felújítására.

A városi főépítész által a pályázatokról készített építészeti szakvéleményt a bírálat során figyelembe kell venni. A városi főépítész szakvéleményében a támogatás feltételeként előírhatja korábbi szakszerűtlen felújítások, átalakítások megszüntetését.

8.    Az elbírálás határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő soron következő Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági ülés, várhatóan: 2017. június közepe

A döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

9.     Az elnyert támogatás kifizetésének módja:
A benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt. Az a pályázó kaphatja meg a támogatást, akinek benyújtott elszámolását és beszámolóját a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság jóváhagyta. Nem kaphatja meg a támogatást az a pályázó, akinek az elszámolását a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság nem fogadta el.

a)    A pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról szóló elszámolást és szakmai beszámolót a támogatott a felújítás megvalósulását követő 30 napon belül - legkésőbb tárgyév november 30. napjáig - köteles elkészíteni és benyújtani. A pályázónak rövid, értékelő jelentést, szakmai beszámolót, elszámoló lapot és a felhasználást igazoló bizonylatokat (eredeti számlákat, banki utalás esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatokat) és azok hitelesített másolatait a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz - mindenkori Pályázati Kiírásban meghatározott szervezetéhez - kell benyújtani a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázatban feltüntetett teljes bekerülési összeg teljesítését számlával kell igazolni (jelentkezési adatlap 4. pontja).
Amennyiben a számlák végösszege kisebb a támogatás alapját képező költségvetési összegnél, kifizetésre csak a számla szerinti összeg 50 %-a kerül sor.
Kifizetésre az önkormányzat megbízott képviselőjének (Városfejlesztési és Fenntartási osztály vezetője, megbízott ügyintézője vagy a városi főépítész) szakmai igazolása után kerülhet sor.

10.     A támogatási szerződés:
A pályázatot elnyert tulajdonosokkal az önkormányzat Támogatási Szerződést köt.
A támogatási szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat:

 • a támogatott munka műszaki tartalmát,
 • a saját erő és a támogatás összegét,
 • az elszámolás határidejét,
 • a kivitelezésnek a támogató (pályázat bonyolítója) által történő ellenőrzésének idejét, módját és az ellenőrzésre jogosult(ak) nevét,
 • a támogatás egyéb lényeges feltételeit.

11.     Az elszámolás határideje:
2017. november 30.

Az elszámolás határideje – 5 éves futamidejű támogatás esetén minden év – november 30. Kifizetésre szakmai igazolás után kerül sor.
Amennyiben a pályázó 2017. november 30-ig nem tudja a kivitelezést befejezni, kérheti a támogatás átütemezését a következő évre. Erre csak kifejezetten indokolt esetben, a polgármester hozzájárulásával kerülhet sor.
    
12.     A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni
személyesen vagy telefonon a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal városi főépítészénél (Kitley Tibor 577-828) illetve a Városfejlesztési és Fenntartási Osztályon (577-823) lehet.

13.     A pályázattal kapcsolatos dokumentumok beszerzése:
Pályázati felhívás, a Jelentkezési adatlap, a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi támogatásáról szóló 51/2011.(XII.9.) önkormányzati rendelet, illetve a 12/2013. (III.8.) önkormányzati rendelet a településképi bejelentési eljárásról megtekinthető Mosonmagyaróvár város honlapján, az alábbi helyen: www.mosonmagyarovar.hu/hirek.html

Letöltések
Letölthető jelentkezési adatlap "A"
Letölthető jelentkezési adatlap "B"


Mosonmagyaróvár, 2017. április 4.
    


Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
 

Vissza