időjárás
PÉNTEK12 °C
szitálás, gyenge eső
időjárás
SZOMBAT14 °C
szeles
időjárás7 °C
2017.04.28 Péntek
Nyelvválasztás angol nyelv német nyelv
Keresés gomb
Az oldal NVDA felolvasó szoftverrel tesztelve.
kezdőlap Mosonmagyaróvár város Információs portál
Képvetítés fotóKépvetítés fotóKépvetítés fotó

Hírek

Pályázati felhívás óvodavezetői munkakör betöltésére

„Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján

pályázatot hirdet a

Kékcinke Napköziotthonos Óvoda

óvodavezetői munkakörének ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre

2017. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Kékcinke Napköziotthonos Óvoda 9200 Mosonmagyaróvár, Gulyás L.u.12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A 2011.CXC.törvény (Nkt.) 3.mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Legalább öt év pedagógus – munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • A Kjt. 20.§(2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodában szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratmásolatok
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program
 • a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

       Dr. Árvay István polgármester, 06-96-577-804

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • www.kozigallas.hu

 

Vissza